You are currently viewing Metoda Dobrego Startu dla dzieci

Metoda Dobrego Startu dla dzieci

Edukacja zaczyna się już w wieku kilku lat. Dzieci, które zaczynają uczęszczać do przedszkola, mają styczność z pierwszymi literami, uczą się wierszyków i piosenek. Zaczynają również rozwijać swoje umiejętności społeczne, poprzez kontakt z nauczycielami i innymi dziećmi. Wiadomo jednak, że niektóre maluchy nie radzą sobie w tej nowej rzeczywistości zbyt dobrze.

Czym jest metoda mds?

metoda mds w szkoleProblemy z nauką na etapie wczesnoszkolnym, trudności z przyswajaniem nowej wiedzy, a także kłopoty w nawiązywaniu relacji, mogą dotyczyć zarówno dzieci zdrowych, jak i tych, które przejawiają pewne deficyty intelektualne. W takiej sytuacji warto wdrożyć metody, które wesprą dziecko zarówno w nauce, jak i funkcjonowaniu społecznym. Odpowiedni trening i terapia, wprowadzone możliwie najwcześniej, pozwalają wyrównać szanse i osiągać satysfakcjonujące wyniki w nauce w późniejszych latach. Na szczególną uwagę zasługuje tu Metoda Dobrego Startu. Jest to forma pomocy oferowana dla najmłodszych dzieci. Wspomaga rozwój psychoruchowy poprzez zajęcia ruchowe, naukę nowych tekstów (piosenek, wierszyków), zaznajamianie się z cyframi. Poprzez zastosowanie różnych technik, metoda ta pozwala usunięcie ewentualnych deficytów w nauce i trudności w przyswajaniu nowej wiedzy. Szczególnie polecana jest metoda mds w szkole, ponieważ staje się wówczas dostępna dla wszystkich dzieci. W zajęciach mogą wziąć udział maluchy wymagające pomocy pedagogicznej.

Niektóre dzieci wolniej przyswajają nową wiedzę. Przyczyny takiego stanu mogą być różne- zaburzenia intelektualne, stres, wolniejszy rozwój. Im wcześniej wprowadzimy metody wspomagające rozwój, takie jak na przykład Metoda Dobrego Startu, prowadzona w szkole, tym szybciej osiągniemy wymierne i trwałe efekty terapeutyczne.